Vertrekpunt: onze 4 pijlers

De 4 pijlers zijn het vertrekpunt en vormen de basis van onze visie op onderwijs binnen de opleiding basisverpleegkunde.

Vier pijlers

Vernieuwingen binnen het onderwijs worden opgevolgd en stelselmatig geïmplementeerd binnen onze opleiding.

Onze docenten engageren zich ertoe om zich te blijven professionaliseren omdat we vakbekwaamheid en deskundigheid hoog in het vaandel dragen. De school biedt een antwoord op de steeds toenemende vraag naar kwalitatief geschoolde en onmiddellijk inzetbare verpleegkundigen.

Op het einde van de opleiding verwerven studenten het diploma van gegradueerde Verpleegkunde / diploma Graduaat Basisverpleegkunde (op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur).

Onze school is een plek waar: 

 • levensecht en ervaringsgericht onderwijs gegeven wordt, aansluitend bij de realiteit. 
 •  er door samenwerking een krachtige leeromgeving wordt gecreëerd. 

Het docententeam volgt elke student op en gaat samen met de student op weg.

De student wordt gestimuleerd om eigen keuzes te maken en het eigen leerproces in handen te nemen. Zo krijgen studenten inzicht in hun eigen sterktes en groeimogelijkheden en leren ze hiernaar handelen.

We ondersteunen en begeleiden studenten om vakbekwame verpleegkundigen te worden met een passie voor de zorgverlening. Levenslang leren staat hierbij centraal.

Onze school is een plek waar:

 • krachten worden gebundeld en talenten worden ontdekt en verder ontwikkeld. 
 • je jezelf mag zijn en waar samen zorg wordt gedragen voor elkaar. 

Naast kennis en vaardigheden, maakt ook attitudevorming een belangrijk deel uit van onze opleiding. We stimuleren studenten om het eigen leerproces in handen te nemen en reiken hen hiervoor de nodige tools aan.

Elke student wordt van dichtbij begeleid door een persoonlijke trajectbegeleider. Deze docent stimuleert de student tot kritische zelfreflectie en ondersteunt de student in zijn persoonlijke groei doorheen de opleiding.

Onze school is een plek waar: 

 • je jezelf ten volle mag ontplooien en waar je op een coachende en gedifferentieerde manier wordt begeleidt. 

We hechten er belang aan alle betrokken actoren (studenten, docenten, werkveld, alumni….) een stem te geven bij de vormgeving van de opleiding. Hun inbreng wordt meegenomen. We hanteren hierbij een open communicatiestijl.

Onze school is een plek waar:

 • respect, openheid en vertrouwen, creativiteit en deskundigheid sleutelwoorden zijn in de opleiding.
 • studenten een stem hebben doorheen de opleiding. 

Kwaliteitszorg

Interne kwaliteitszorg 

1. De 4 pijlers als vertrekpunt

De kwaliteitszorg vertrekt vanuit de 4 pijlers waarbij per schooljaar prioritaire actiepunten (per pijler) worden geformuleerd in een jaaractieplan. 

2. Jaaractieplan vanuit de PDCA

Vervolgens wordt hierop de PDCA-cyclus toegepast. Dit jaaractieplan heeft tot doel de prioritaire actiepunten die geformuleerd worden te vertalen in concrete acties die binnen een vooropgestelde timing zullen worden uitgevoerd en geëvalueerd samen met het team. Het jaaractieplan en het beleid van de opleiding worden zo telkens op elkaar afgestemd. Voor de start van elk schooljaar wordt een actieplan opgemaakt. Elk nieuw actieplan vormt een verderzetting van het jaaractieplan van het vorig schooljaar. Zo behouden we wat goed is en streven we naar continue verbetering. We zorgen ervoor dat in elk jaaractieplan alle 4 pijlers aan bod komen.

PLAN

Aan het einde van elk schooljaar wordt de input van studenten, docenten en werkveld bij elkaar gelegd. Doorheen ieder schooljaar worden bepaalde bevragingen standaard uitgevoerd (bv. tevredenheidsbevragingen studenten, interviews bij het werkveld per setting, outputgegevens, …)

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde bevragingen en de evaluatie van het jaaractieplan van het voorgaande schooljaar, wordt samen met het team een nieuw jaaractieplan opgesteld. Elk nieuw jaaractieplan bouwt verder op het voorgaande jaaractieplan (sommige actiepunten worden verder meegenomen, andere worden geborgen, nieuwe kunnen toegevoegd worden). We maken hierin ook een selectie zodat het uitvoeren van het jaaractieplan haalbaar blijft.

Er wordt gebrainstormd over de concrete aanpak en planning van deze prioritaire punten. Voor de start van elk nieuw schooljaar wordt een concreet plan opgesteld waarin ook afspraken opgenomen worden.

DO

Gedurende het schooljaar worden de plannen uitgevoerd. Hiervoor wordt het volledige team ingezet.

CHECK

Alles wat gebeurt, wordt van nabij opgevolgd. Tijdens vergadermomenten (kwaliteitszorgvergaderingen, moduleraad, personeelsvergaderingen, studentenraad) en bij informele contacten worden de doorgevoerde aanpassingen met betrekking tot de prioritaire actiepunten geëvalueerd. Op die manier kan er direct ingespeeld worden op eventuele moeilijkheden en kunnen we er eventuele kinderziektes snel uithalen.

Daarnaast worden systematisch bevragingen afgenomen bij studenten, docenten en het werkveld. Daarin wordt onder meer gepeild naar de prioritaire actiepunten die tijdens een schooljaar werden aangepakt zodat we feedback verzamelen van alle betrokken partijen en kunnen bijsturen waar nodig. Daarnaast komen steeds een aantal vaste onderdelen terug om vinger aan de pols te houden over de kwaliteit van de volledige opleiding.

ACT 

Op basis van de bevindingen uit de ‘Check-fase’ en op basis van de resultaten van de systematische bevragingen en metingen krijgt het nieuwe jaaractieplan vorm:

 • Tijdens de module worden reeds kleine aanpassingen gedaan bij bestaande actiepunten (kort op de bal spelen).
 • We behouden wat goed wordt bevonden. Dit wordt weggelaten in een volgend jaaractieplan.
 • Een prioritair actiepunt dat nog verder aandacht verdient, wordt meegenomen naar het nieuw jaaractieplan.
 • Nieuwe prioritaire punten worden geselecteerd.

Externe kwaliteitszorg

De opleiding neemt de aanbevelingen van externe partners (oud-studenten, werkveld, …) mee op in het intern kwaliteitszorgbeleid. In de toekomst zal de opleiding inzetten op terugkoppeling naar de externe partners om hen te informeren over de gerealiseerde actiepunten.

Verslag doorlichting