Brede
Eerste
Graad
1ste
leerjaar A

 

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Op de BenedictusPoort kunnen alle jongeren terecht in de A-stroom of de B-stroom.

Wij kiezen uitdrukkelijk voor een observerende en oriënterende eerste graad waarin leerlingen in HETEROGENE KLASGROEPEN zitten. Wij zetten in op een brede, algemene vorming van elke leerling. Daarom wordt zeer sterk binnen de klas gedifferentieerd. Iedereen verwerkt de leerstof volgens zijn talenten en mogelijkheden en we stimuleren bij elke leerling een maximale groei met coöperatieve werkvormen en differentiatie. PROJECTEN werken motiverender voor leerlingen en scherpen hun creativiteit aan. Wij bieden alle leerlingen de module 'artistieke vorming' aan en de module 'natuur, ruimte en techniek' waar volgens STEM-methodiek gewerkt wordt.

Jongeren moeten in het eerste jaar nog geen verdere keuzes maken. Ze maken wel kennis met verschillende studiedomeinen. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

In de Linguapolis wordt gedifferentieerd voor de talen (Nederlands, Frans en Engels). Leerlingen worden in Linguapolis begeleid en gecoacht door hun vakleerkrachten Nederlands, Frans en Engels.

LESSENTABEL 1A
Creatieve vorming
Artistieke vorming 2
Talen
Nederlands 4
Frans 3
Engels 1
'Linguapolis' 2
STEM
Wiskunde 5
ICT 1
Natuur, ruimte en techniek 6
Maatschappelijke vorming
Mens en samenleving 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Sport
Lichamelijke opvoeding 2
Participatie
Masterclass 1
Totaal 32
Brede
Eerste
Graad
1ste
leerjaar B

 

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Op de BenedictusPoort kunnen alle jongeren terecht in de A-stroom of de B-stroom.

Wij kiezen uitdrukkelijk voor een observerende en oriënterende eerste graad waarin leerlingen in HETEROGENE KLASGROEPEN zitten. Wij zetten in op een brede, algemene vorming van elke leerling. Daarom wordt zeer sterk binnen de klas gedifferentieerd. Iedereen verwerkt de leerstof volgens zijn talenten en mogelijkheden en we stimuleren bij elke leerling een maximale groei met coöperatieve werkvormen en differentiatie. PROJECTEN werken motiverender voor leerlingen en scherpen hun creativiteit aan. Wij bieden alle leerlingen de module 'artistieke vorming' aan en de module 'natuur, ruimte en techniek' waar volgens STEM-methodiek gewerkt wordt.

Jongeren moeten in het eerste jaar nog geen verdere keuzes maken. Ze maken wel kennis met verschillende studiedomeinen. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

Twee lesuren worden ingezet voor intensieve taaldifferentiatie in het 'TAALATELIER'. De leerling wordt daar nog meer eigenaar van zijn eigen leerproces en leert op eigen tempo, of eerder gericht op verdieping of eerder gericht op remediëring.

In het taalatelier wordt gedifferentieerd voor de talen (Nederlands, Frans en Engels). Leerlingen worden er begeleid en gecoacht door hun vakleerkrachten Nederlands, Frans en Engels.

De klassen worden ook bewust klein gehouden er er is ook ruimte voor COTEACHING waarbij twee leerkrachten samen voor de klas staan om nog sterker te kunnen differentiëren.

LESSENTABEL 1B
Creatieve vorming
Artistieke vorming 3
Talen
Nederlands 4
Frans 2
Engels 1
'Taalatelier' 2
STEM
Wiskunde 4
ICT 1
Natuur, ruimte en techniek 7
Maatschappelijke vorming
Maatschappelijke vorming 3
Godsdienst 2
Sport
Lichamelijke opvoeding 2
Participatie
Masterclass 1
Totaal 32
Brede
Eerste
Graad
2de
leerjaar A

 

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Op de BenedictusPoort kunnen alle jongeren terecht in de A-stroom of de B-stroom.

Wij kiezen uitdrukkelijk voor een observerende en oriënterende eerste graad waarin leerlingen in HETEROGENE KLASGROEPEN zitten. Wij zetten in op een brede, algemene vorming van elke leerling. Daarom wordt zeer sterk binnen de klas gedifferentieerd. Iedereen verwerkt de leerstof volgens zijn talenten en mogelijkheden en we stimuleren bij elke leerling een maximale groei met coöperatieve werkvormen en differentiatie. PROJECTEN werken motiverender voor leerlingen en scherpen hun creativiteit aan. Wij bieden alle leerlingen de module 'artistieke vorming' aan en de module 'natuur, ruimte en techniek' waar volgens STEM-methodiek gewerkt wordt.

Jongeren moeten in het eerste jaar nog geen verdere keuzes maken. Ze maken wel kennis met verschillende studiedomeinen binnen de DOMEINPROJECTEN. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

In de Linguapolis wordt gedifferentieerd voor de talen (Nederlands, Frans en Engels). Leerlingen worden in Linguapolis begeleid en gecoacht door hun vakleerkrachten Nederlands, Frans en Engels.

LESSENTABEL 2A
Creatieve vorming
Artistieke vorming 2
Talen
Nederlands 4
Frans 3
Engels 1
KEUZEPAKKET
Differentiatie talen 2
STEM
Wiskunde 4
Natuur, ruimte en techniek 4
Maatschappelijke vorming
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Sport
Lichamelijke opvoeding 2
Basisoptie (keuze uit één van onderstaande)
Economie en organisatie 5
Maatschappij en welzijn 5
Moderne talen en wetenschappen
Moderne talen
Wetenschappen
3
2
Participatie
Masterclass 1
Totaal 32
Brede
Eerste
Graad
2de
beroeps-voorbereidend leerjaar

 

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Op de BenedictusPoort kunnen alle jongeren terecht in de A-stroom of de B-stroom.

Wij kiezen uitdrukkelijk voor een observerende en oriënterende eerste graad waarin leerlingen in HETEROGENE KLASGROEPEN zitten. Wij zetten in op een brede, algemene vorming van elke leerling. Daarom wordt zeer sterk binnen de klas gedifferentieerd. Iedereen verwerkt de leerstof volgens zijn talenten en mogelijkheden en we stimuleren bij elke leerling een maximale groei met coöperatieve werkvormen en differentiatie. PROJECTEN werken motiverender voor leerlingen en scherpen hun creativiteit aan. Wij bieden alle leerlingen de module 'artistieke vorming' aan en de module 'natuur, ruimte en techniek' waar volgens STEM-methodiek gewerkt wordt.

Jongeren moeten in het eerste jaar nog geen verdere keuzes maken. Ze maken wel kennis met verschillende studiedomeinen binnen de DOMEINPROJECTEN. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

De klassen worden ook bewust klein gehouden er er is ook ruimte voor COTEACHING waarbij twee leerkrachten samen voor de klas staan om nog sterker te kunnen differentiëren.

LESSENTABEL 2BVL
Creatieve vorming
Artistieke vorming 2
Talen
Engels 2
Frans 1
Nederlands (waarvan 1 in coteaching) 3 + 1
STEM
Wiskunde 3
Natuur, ruimte en techniek 3
Maatschappelijke vorming
Maatschappelijke vorming 2
Godsdienst 2
Sport
Lichamelijke opvoeding 2
Combinatie van 2 basisopties
1) Economie & Welzijn
Basisoptie economie en organisatie 5
Basisoptie maatschappij en welzijn 5
2) Economie & Kunst
Basisoptie economie en organisatie 5
Basisoptie kunst en creatie 5
Participatie
Masterclass 1
Totaal 32
Domein
Maatschappij
en Welzijn
2de graad

Maatschappij en Welzijnswetenschappen
(Doorstroomfinaliteit - TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Wat?

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Voor wie?

Leerlingen Maatschappij- en welzijnswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Specifiek?

Cesuurdoelen voor filosofie: filosofische begrippen, reflecteren over ethische stromingen en wijsgerige antropologische visies als inleiding tot filosofie. Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken van de hedendaagse samenleving; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag, persoonlijkheid, communicatiekaders.

Wat na 3de graad?

 • Natuurwetenschappen
 • Sociale gezondheidswetenschappen
 • Gezondheidszorg
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen
 • Pedagogie van het jonge kind
 • Onderwijs
 • Sociaal-agogisch werk
 • Graduaatsopleidingen
LESSENTABEL 3MWW 4MWW
Masterclass 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming (MEAV) 1 -
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Richtingspecifieke vakken
Inleiding filosofie 1 2
Sociologie en psychologie 5 5
Totaal 32 32
Domein
Maatschappij
en Welzijn
2de Graad

Maatschappij en welzijn
(Dubbele finaliteit - TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Wat?

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Voor wie?

Leerlingen Maatschappij en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze kijken vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie. Ze gaan met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Ze zijn sociaal en communicatief vaardig en maken graag kennis met doelgroepen in functie van het zich oriënteren op hun verdere onderwijsloopbaan.

Specifiek?

Cesuurdoelen voor toegepaste fysiologie en anatomie van de mens: waarnemingsfysiologie en bewegingsfysiologie. Cesuurdoelen voor sociologie met inbegrip van (ped)agogie: determinanten gezondheidsgedrag, ontwikkelingspsychologische domeinen binnen verschillende levensfases, analyseren van concrete opvoedingssituaties, sociale en communicatieve vaardigheden en maatschappelijke thema’s. Indirecte en directe (logistieke) zorg. Expressie

Wat na 3de graad?

Doorstroom:

 • Natuurwetenschappen
 • Gezondheidszorg
 • Biomedische laboratoriumtechnieken
 • Sociale wetenschappen
 • Pedagogie van het jonge kind
 • Onderwijs
 • Graduaatsopleidingen

Arbeidsmarkt:

 • Zorgkundige
 • Kinderbegeleider baby’s en peuters
 • Kinderbegeleider schoolgaande kinderen
LESSENTABEL 3MaWe 4MaWe
Masterclass 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1 -
Artistieke vorming - 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming (MEAV) 1 -
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Richtingspecifieke vakken
Maatschappij en Welzijn 10 12
Totaal 32 32
Domein
Maatschappij
en Welzijn
2de Graad

Zorg en Welzijn
(Arbeidsmarktfinaliteit - BSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Wat?

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Voor wie?

De leerlingen Zorg en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verdiepen zich in de ontwikkeling van de mens en leren de samenleving in al haar diversiteit kennen. Ze maken kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groeien ze in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan. Ze zijn in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen. Ze zijn geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale elementen bevat. Ze voeren diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden...

Specifiek?

 • Verwerven van kennis over gezondheid en welzijn
 • Kennismaken met doelgroepen uit zorg en welzijn
 • Indirecte en directe (logistieke) zorg verlenen
 • (Sociale) en maatschappelijke vaardigheden ontwikkelen

Wat na 3de graad?

 • Huishoudhulp
 • Woonassistent
 • Logistiek assistent in de zorg
 • Verder studeren: Sense-opleiding, HBO5-verpleegkunde
LESSENTABEL 3ZoWe 4ZoWe
Masterclass 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
ICT 1 -
Artistieke vorming - 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen, Nederlands en wiskunde (PAV) 8 8
Richtingspecifieke vakken
Zorg en Welzijn 17 17
Totaal 33 33
Domein
Maatschappij
en Welzijn
3de graad

Humane wetenschappen
(ASO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN in de BenedictusPoort, dan kies je voor een SOCIALE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan sociale, maatschappelijke en medische vakken centraal.

In de richting HUMANE WETENSCHAPPEN is er naast de maatschappelijke component nog veel aandacht voor de ruime algemene vorming, ook de niet-maatschappelijke. Daardoor nemen ook bijvoorbeeld wiskunde en talen nog heel wat lesuren in.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Humane wetenschappen
6HW
Aardrijkskunde 1
Economische vorming 1
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Seminarie 2
Wiskunde 3
Richtingspecifieke vakken
Cultuurwetenschappen 3
Gedragswetenschappen 3
Nederlands 4
Participatie
Masterclass 1
Totaal 32
Domein
Maatschappij
en Welzijn
3de Graad

Sociale en technische wetenschappen
(TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN in de BenedictusPoort, dan kies je voor een SOCIALE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan sociale, maatschappelijke en medische vakken centraal.

In de richting SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN wordt voluit de kaart van de maatschappelijke en medische component gekozen en worden de andere vakken naar de achtergrond verschoven.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Sociale en technische wetenschappen
5STW 6STW
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Wiskunde 3 3
Richtingspecifieke vakken
Integrale opdrachten 6 6
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Sociale wetenschappen 4 4
Participatie
Masterclass 1 1
Totaal 33 33
Domein
Maatschappij
en Welzijn
3de Graad

Gezondheids- en welzijnswetenschappen
(TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN in de BenedictusPoort, dan kies je voor een SOCIALE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan sociale, maatschappelijke en medische vakken centraal.

In de richting GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN wordt voluit de kaart van de maatschappelijke en medische component gekozen en worden de andere vakken naar de achtergrond verschoven.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Gezondheids- en welzijnswetenschappen
5GWW 6GWW
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Wiskunde 2 2
Richtingspecifieke vakken
Gezondheid en welzijn 3 3
Nederlands 3 3
Psychologie en pedagogiek 3 3
Seminarie 2 2
Stage-uren 4 4
Toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Participatie
Masterclass 1 1
Totaal 33 33
Domein
Maatschappij
en Welzijn
3de Graad

Verzorging
(BSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN in de BenedictusPoort, dan kies je voor een SOCIALE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan sociale, maatschappelijke en medische vakken centraal.

In de richting VERZORGING staat de praktijk in kinderdagverblijven, kinderopvang en woonzorgcentra centraal en gaan leerlingen ook op stage. Na de richting verzorging kunnen leerlingen nog een zevende jaar KINDERZORG of een zevende jaar THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE volgen.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Verzorging
5VZ 6VZ
Frans 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
PAV 4 4
Richtingspecifieke vakken
Seminarie 1 1
Stage-uren 11 11
Verzorging 11 11
Participatie
Masterclass 1 1
Totaal 33 33
Domein
Maatschappij
en Welzijn
7de jaar

Kinderzorg
(BSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN in de BenedictusPoort, dan kies je voor een SOCIALE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan sociale, maatschappelijke en medische vakken centraal.

In de richting VERZORGING staat de praktijk in kinderdagverblijven, kinderopvang en woonzorgcentra centraal en gaan leerlingen ook op stage. Na de richting verzorging kunnen leerlingen nog een zevende jaar KINDERZORG of een zevende jaar THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE volgen.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Kinderzorg
7KZ
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
PAV 4
Richtingspecifieke vakken
Directe zorg 1
Expressie 2
Indirecte zorg 1
Pedagogisch agogisch handelen 6
Seminarie 2
Stage-uren 11
Participatie
Masterclass 1
Totaal 34
Domein
Maatschappij
en Welzijn
7de jaar

Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
(BSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN in de BenedictusPoort, dan kies je voor een SOCIALE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan sociale, maatschappelijke en medische vakken centraal.

In de richting VERZORGING staat de praktijk in kinderdagverblijven, kinderopvang en woonzorgcentra centraal en gaan leerlingen ook op stage. Na de richting verzorging kunnen leerlingen nog een zevende jaar KINDERZORG of een zevende jaar THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE volgen.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL 7TBZ
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
PAV 4
Richtingspecifieke vakken
Directe zorg 3
Expressie 2
Indirecte zorg 2
Pedagogisch agogisch handelen 3
Seminarie 2
Stage-uren 11
Participatie
Masterclass 1
Totaal 34
Domein
STEM
3de Graad

Wetenschappen-wiskunde
(ASO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein STEM in de BenedictusPoort, dan kies je voor een WETENSCHAPPELIJKE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs.

Binnen dit studiedomein staan Science, Technology, Engineering en Mathematics centraal. Je leert met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie maatschappelijk relevante problemen op te lossen. Je leert abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren.

In de richting WETENSCHAPPEN is er naast de STEM-component nog veel aandacht voor de ruime algemene vorming, ook de niet-wetenschappelijke. Daardoor nemen ook bijvoorbeeld de talen nog heel wat lesuren in.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Wetenschappen-wiskunde
6WWI
Engels 2
Esthetica 1
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Seminarie 2
Richtingspecifieke vakken
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Nederlands 4
Wiskunde 6
Participatie
Masterclass 1
Totaal 32
Domein
STEM
3de Graad

Techniek-Wetenschappen
(TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein STEM in de BenedictusPoort, dan kies je voor een WETENSCHAPPELIJKE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs.

Binnen dit studiedomein staan Science, Technology, Engineering en Mathematics centraal. Je leert met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie maatschappelijk relevante problemen op te lossen. Je leert abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren.

In de richting TECHNIEK-WETENSCHAPPEN wordt voluit de kaart van de STEM-component gekozen en worden de andere vakken naar de achtergrond verschoven.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Techniek-wetenschappen
5TW 6TW
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Richtingspecifieke vakken
Nederlands 4 4
Toegepaste biologie 3 2
Toegepaste chemie 5 6
Toegepaste fysica 4 4
Wiskunde 6 6
Participatie
Masterclass 1 1
Totaal 33 33
Domein
Economie en Organisatie
2de Graad

Bedrijfswetenschappen
(Doorstroomfinaliteit - TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Wat?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Voor wie?

Leerlingen Bedrijfswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Specifiek?

Cesuurdoelen voor economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie. Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht. Verdiepte basisvorming wiskunde.

Wat na 3de graad?

 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Sociaal-economische wetenschappen
 • International Affair
 • Onderwijs
 • Sociale wetenschappen
LESSENTABEL 3BeWe 4BeWe
Masterclass 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming (MEAV) 1 -
Mens en samenleving - 1
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Richtingspecifieke vakken
Wiskunde 4 4
Economie 6 6
Totaal 32 32
Domein
Economie en Organisatie
2de Graad

Bedrijf en organisatie
(Dubbele finaliteit - TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Wat?

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten en maken leerlingen kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi.

Voor wie?

Leerlingen Bedrijf en organisatie zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Ze verdiepen zich in bedrijfseconomische concepten en processen vanuit concrete voorbeelden en slagen erin om de verworven kennis en inzichten aan te wenden bij het ontwikkelen van administratieve en commerciële competenties. Bij het uitvoeren van opdrachten gebruiken ze doelgericht functionaliteiten van digitale toepassingen. Ze zijn in staat om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren, adviseren en begeleiden.

Specifiek?

Cesuurdoelen voor economie en bedrijfswetenschappen:

 • keuzegedrag producent, marktwerking (competitieve markten), basisverrichtingen boekhouden en aspecten van vennootschapsrecht
 • Accounting en aspecten van personeelsbeheer
 • Commerciële administratie, aspecten van marketing
 • Internationale handel en de logistieke flow

Wat na 3de graad?

Doorstroom:

 • Sociale Wetenschappen
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Onderwijs

Arbeidsmarkt:

 • Boekhoudkundig assistent
 • HR-assistent
 • Commercieel assistent
 • Medewerker (inter)nationaal goederenvervoer
LESSENTABEL 3BeOr 4BeOr
Masterclass 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming (MEAV) 1 -
Artistieke vorming - 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie 8 9
Totaal 32 32
Domein
Economie en Organisatie
2de Graad

Organisatie en logistiek
(Arbeidsmarktfinaliteit - BSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Wat?

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Voor wie?

De leerlingen Organisatie en logistiek zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Ze verdiepen zich in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Ze communiceren efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten. Ze zetten doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van organisatie en logistiek.

Specifiek?

 • Uitvoerende taken m.b.t. ontvangst en opslag van goederen
 • Administratieve vaardigheden i.f.v. onthaal: documenten en data verwerken en digitaliseren; logistieke ondersteuning vergaderingen en events
 • Uitvoerende taken m.b.t. winkelbeheer: producten voorbereiden en presenteren
 • Communicatieve vaardigheden i.f.v. onthaal en verkoop

Wat na 3de graad?

 • Verder studeren: Sense-opleiding
 • Magazijnier
 • Winkelverkoper
 • Administratief medewerker onthaal
LESSENTABEL 3OrLo 4OrLo
Masterclass 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Godsdienst 2 2
ICT 1 -
Artistieke vorming - 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen, Nederlands en wiskunde (PAV) 9 9
Richtingspecifieke vakken
Organisatie en logistiek 12 12
Totaal 33 33
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

Economie-Moderne talen
(ASO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE in de BenedictusPoort, dan kies je voor een ECONOMISCHE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan economie, talen en informatica centraal.

In de richting ECONOMIE-MODERNE TALEN is er naast de economische component nog veel aandacht voor de ruime algemene vorming, ook de niet-economische. Daardoor nemen ook bijvoorbeeld wiskunde en wetenschappen nog heel wat lesuren in.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Economie-moderne talen
6EMT
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Wiskunde 3
Richtingspecifieke vakken
Duits 2
Economie 4
Engels 3
Frans 4
Seminarie 2
Nederlands 4
Participatie
Masterclass 1
Totaal 32
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

Accountancy en IT
(Boekhouden-informatica)
(TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE in de BenedictusPoort, dan kies je voor een ECONOMISCHE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan economie, talen en informatica centraal.

In de richting ACCOUNTANCY EN IT (Boekhouden - Informatica) wordt voluit de kaart van de economische component gekozen en worden de andere vakken naar de achtergrond verschoven.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Accountancy en IT (Boekhouden-informatica)
5BI 6BI
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie 6 7
Nederlands 3 3
Toegepaste informatica 5 5
Wiskunde 4 4
Participatie
Masterclass 1 1
Totaal 32 33
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

IT en Netwerken
(Informaticabeheer)
(TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE in de BenedictusPoort, dan kies je voor een ECONOMISCHE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan economie, talen en informatica centraal.

In de richting IT EN NETWERKEN (Informaticabeheer) wordt voluit de kaart van de economische component gekozen en worden de andere vakken naar de achtergrond verschoven.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL IT en Netwerken (Informaticabeheer)
5IB 6IB
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Ondernemend project - 2
Richtingspecifieke vakken
Nederlands 3 3
Toegepaste informatica 11 9
Wiskunde 4 4
Participatie
Masterclass 1 1
Totaal 32 32
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

Marketing en ondernemen (Handel)
(TSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE in de BenedictusPoort, dan kies je voor een ECONOMISCHE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan economie, talen en informatica centraal.

In de richting MARKETING EN ONDERNEMEN (Handel) wordt voluit de kaart van de economische component gekozen en worden de andere vakken naar de achtergrond verschoven.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Marketing en ondernemen (Handel)
5H 6H
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 3 3
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie 9 10
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Nederlands 3 3
Participatie
Masterclass 1 1
Totaal 32 33
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

Retail-Logistiek of Retail-Visual Merchandising (Verkoop)
(BSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE in de BenedictusPoort, dan kies je voor een ECONOMISCHE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan economie, talen en informatica centraal.

In de richting RETAIL staat de winkelpraktijk centraal en gaan leerlingen vanaf de derde graad ook op stage. Na de richting retail kunnen leerlingen nog een zevende jaar RETAILMANAGEMENT volgen.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL Verkoop (retail-logistiek/visual merchandising)
5R 6R
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
PAV 4 4
Richtingspecifieke vakken
Engels 2 2
Frans 2 2
Keuzemodule: Logistiek of Visual Merchandising 5 5
Nederlands zakelijke communicatie 2 -
Retail 9 8
Stage-uren 4 7
Participatie
Masterclass 1 1
Totaal 33 33
Domein
Economie en Organisatie
7de jaar

Retailmanagement
(Winkelbeheer en Etalage)
(BSO)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein ECONOMIE EN ORGANISATIE in de BenedictusPoort, dan kies je voor een ECONOMISCHE RICHTING die voorbereidt op hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De richtingen zijn geordend van zeer algemeen vormende richtingen tot beroepsgeoriënteerde opleidingen.

Binnen dit studiedomein staan economie, talen en informatica centraal.

In de richting RETAIL staat de winkelpraktijk centraal en gaan leerlingen vanaf de derde graad ook op stage. Na de richting retail kunnen leerlingen nog een zevende jaar RETAILMANAGEMENT volgen.

In de BenedictusPoort zetten we in op de volledige persoon en willen we naast de verstandelijke ontwikkeling ook inzetten op een evenwichtige persoonlijkheidsvorming. We richten ons op ‘SAMEN’leven en ‘SAMEN’leren. Daarom heeft elke klas ook een uur Masterclass. Daarin zorgen we dat elke leerling inspraak krijgt op school. De leerlingen zijn zelf eigenaar van het uur Masterclass, zij bepalen de onderwerpen die besproken worden.

Leerlingen met een verhoogde zorgvraag krijgen een geïndividualiseerde zorgpas. Er is ook een sterk uitgebouwde huiswerkbegeleiding aanwezig met mogelijkheid tot persoonlijke ondersteuning.

LESSENTABEL 7RM
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
PAV 4
Richtingspecifieke vakken
Engels 2
Frans 2
Stage-uren 7
Visual Merchandising 4
Winkelbeheer 9
Participatie
Masterclass 1
Totaal 33
BenedictusPoort logo